Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στα πλαίσια του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 12 (δώδεκα) υποψηφίων διδακτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4485/2017 και τα άρθρα 3 και 8 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 1033/Β/17.03.2021).

Πρόσκληση

ΦΕΚ 1033.τΒ.17.03.21

Αίτηση Υποψήφιου Διδάκτορα