Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέση ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών».

ΨΤ4Ψ46ΨΖ3Π-ΙΚ6