Μόνιμο προσωπικό

Καθηγητές

 • Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Εδαφομηχανική»,

 

 

 • Γαληνού-Μητσούδη Σοφία, Βιολόγος,

Γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική Διαχείριση-Εκτροφή Οστράκων»,

 

 

 • Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη Οπλισμένου Σκυροδέματος και Εφαρμογή σε Κατασκευές»,

 

 

 • Παπαλιάγκας Θεοδόσιος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην Οργάνωση

Εργοταξίου»

 

 

 • Σαββίδης Γιάννης, Πολιτικός Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Παράκτια Μηχανική και Φυσική Ωκεανογραφία,

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Μεντζέλου Παρασκευή, Πληροφορικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πληροφορική και Ηλεκτρονική Μάθηση»,

 

 

 • Σκούφας Γεώργιος,

Γνωστικό αντικείμενο «Προστατευόμενοι Θαλάσσιοι Φυτικοί και Ζωικοί Οργανισμοί»,

 

 

Επίκουροι Καθηγητές

 • Αντωνίου Φανή, Πολιτικός Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεχνικών Έργων Υποδομής»,

 

 

Λέκτορες Εφαρμογών

 • Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδομής,

Εξειδίκευση στα «Υδραυλικά Έργα»,

 

 

 

 • Σβωλόπουλος Ιωάννης,

 

 

ΕΔΙΠ

 • Μεντεκίδης Σωκράτης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Εξειδίκευση «Γεωδαιτικά δίκτυα. Δίκτυα GPS. Εφαρμογές.»

 

 

 • Λιόλιος Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.