Μόνιμο προσωπικό

Καθηγητές

  • Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Εδαφομηχανική»,

kanagnos@ihu.gr

 

  • Γαληνού-Μητσούδη Σοφία, Βιολόγος,

Γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική Διαχείριση-Εκτροφή Οστράκων»,

galimits@ihu.gr

 

  • Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη Οπλισμένου Σκυροδέματος και Εφαρμογή σε Κατασκευές»,

dkon@ihu.gr

 

 

 Σαββίδης Γιάννης, Πολιτικός Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Παράκτια Μηχανική και Φυσική Ωκεανογραφία,

savvidis@ihu.gr

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

  • Μεντζέλου Παρασκευή, Πληροφορικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πληροφορική και Ηλεκτρονική Μάθηση»,

 

 

  • Σκούφας Γεώργιος,

Γνωστικό αντικείμενο «Προστατευόμενοι Θαλάσσιοι Φυτικοί και Ζωικοί Οργανισμοί»,

 

 

Επίκουροι Καθηγητές

  • Αντωνίου Φανή, Πολιτικός Μηχανικός,

Γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεχνικών Έργων Υποδομής»,

fanton@ihu.gr

 

Λέκτορες Εφαρμογών

  • Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδομής,

Εξειδίκευση στα «Υδραυλικά Έργα»,

leousidis@ihu.gr

 

 

  • Σβωλόπουλος Ιωάννης,

 

 

ΕΔΙΠ

  • Μεντεκίδης Σωκράτης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Εξειδίκευση «Γεωδαιτικά δίκτυα. Δίκτυα GPS. Εφαρμογές.»

mentekas@ihu.gr

 

  • Λιόλιος Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.