Αντιστοίχιση μαθημάτων

α/α

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ πρώην ΑΤΕΙΘ

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δύο κατευθύνσεις:

Δομοστατικών Μηχανικών (ΔΜ) και

Μηχανικών Υποδομών (ΜΥ)

Διδακτικές Μονάδες

(ECTS)

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Α εξ)

A.1 Μαθηματικά Ι Μαθηματικά Ι Α εξ 6
A.2 Φυσική Φυσική Α εξ 5
A.3 Στατική Ι Στατική Ι Α εξ 5
A.4 Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ Τεχνικές Σχεδίασης Α εξ 5
A.5 Πληροφορική 4
Α.6 Οικολογία 5

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Β εξ)

    30
B.1 Μαθηματικά ΙΙ Μαθηματικά ΙΙ – Αριθμητική Ανάλυση Β εξ 5
B.2 Αντοχή Υλικών Αντοχή Υλικών Β εξ 4
B.3 Βιολογία 5
B.4 Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω Υπολογιστών για Μηχανικούς 5
Β.5 Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία Τεχνική Γεωλογία Β εξ 5
Β.6 Περιβαλλοντική Χημεία 6

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ εξ)

    30
Γ.1 Υδραυλική Κλειστών Αγωγών Υδραυλική Ι Γ εξ 5
Γ.2 Εδαφομηχανική Εδαφομηχανική Γ εξ 5
Γ.3 Στατική II Στατική II Γ εξ 5
Γ.4 Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ι Διαχείριση Κατασκευής  Έργων Ι Γ εξ 5
Γ.5 Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση Μαθηματικά ΙΙ – Αριθμητική Ανάλυση Β εξ 5
Γ.6 Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία Τεχνική Νομοθεσία Γ εξ 5

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Δ εξ)

    30
Δ.1 Αναλυτικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων Διαχείριση Έργων Πολ. Μηχ Δ εξ 5
Δ.2 Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις Θεμελιώσεις Δ εξ 5
Δ.3 Αντισεισμική Μηχανική Αντισεισμικός Σχεδ Έργων Δ εξ 5
Δ.4 Υδραυλική  Ανοικτών Αγωγών Υδραυλική ΙΙ Δ εξ 5
Δ.5 Επεξεργασία και Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων Εφαρμογές Η/Υ Β εξ 5
Δ.6 Πειραματική Εδαφομηχανική Εδαφομηχανική 5

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Ε εξ)

    30
Ε.1

 

Γεωτεχνικά Έργα

 

Γεωτεχνικά Έργα Επιλογή

ΣΤ εξ ή Ζ Εξ

(ΔΜ και ΜΥ)

5
Ε.2 Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 5
Ε.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι (Γ εξ) 5
Ε.4 Γεωδαισία Τοπογραφία Ι Β εξ 5
Ε.5 Μέθοδοι Έρευνας Εφαρμογές Η/Υ Β εξ 5
Ε.6 Συστήματα Ύδρευσης και Επεξεργασία Νερού Έργα Υδρεύσεων Ε εξ (ΜΥ) 5

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΤ εξ)

    30
ΣΤ.1

 

Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΙΙ

 

 

Διαχείριση Κατασκευής  Έργων ΙΙ

Επιλογή

ΣΤ εξ ή Ζ εξ

(ΔΜ και ΜΥ)

5
ΣΤ.2 Γεφυροποιία Γεφυροποιία ΣΤ εξ 5
ΣΤ.3 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΤ εξ 5
ΣΤ.4 Υδρολογία Υδρολογία- Υπόγεια Υδραυλική ΣΤ εξ (ΜΥ) 5
ΣΤ.5 Συστήματα Αποχέτευσης και Υπολογισμός Δικτύων Έργα Αποχετεύσεων ΣΤ εξ (ΜΥ) 5
ΣΤ.6

 

Περιβαλλοντική Πληροφορική

 

 

Περιβαλλοντική Πληροφορική

Επιλογή

Στ εξ ή Ζ εξ

(ΔΜ και ΜΥ)

5

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Ζ εξ)

    30
Ζ.1 Έξυπνες Πόλεις Σχεδιασμός Σύγχρονων Πόλεων – Έξυπνες Πόλεις Επιλογή

ΣΤ εξ ή Ζ Εξ

5
Ζ.2 Παράκτια Μηχανική Παράκτια Υδραυλική – Λιμενικά Έργα Ζ εξ (ΜΥ)

Επιλογή στους ΔΜ

5
Ζ.3 Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Ι 5
Ζ.4

 

Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων  

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

 

Επιλογή

ΣΤ εξ ή Ζ εξ (ΜΥ)

5
Ζ.5 Επιλογή 1η 5
Ζ.6 Επιλογή 2η 5

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Η εξ)

    30
Η.1 Φυσική Ωκεανογραφία 5
Η.2 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΤΈ Ε εξ 5
Η.3 Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης ΙΙ 5
Η.4 Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα Επιλογή

ΣΤ εξ ή Ζ εξ

(ΔΜ και ΜΥ)

5
Η.5 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 5
Η.6 Επιλογή 3η 5

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Θ εξ)

    30
Θ.1 Υπόγεια Υδραυλική – Υδρογεωλογία 5
Θ.2 Υδάτινα Οικοσυστήματα 5
Θ.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙI Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙI Ε εξ (ΔΜ) 5
Θ.4 Επιλογή 4η 5
Θ.5 Επιλογή 5η 5
Θ.6 Επιλογή 6η 5

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ (Ι εξ)

    30
 Διπλωματική Εργασία Πτυχιακή Εργασία 30
    300

 

Μετά την αντιστοίχιση των μαθημάτων του προπτυχιακού 4ετούς Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του πρώην ΑΤΕΙΘ με το νυν προπτυχιακό 5ετούς διάρκειας Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., προκύπτει ότι οι ενεργοί φοιτητές του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του πρώην ΑΤΕΙΘ και με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εντός του διαστήματος  ν+2 έτη σπουδών, για να αποκτήσουν το πτυχίο του Μηχανικού Περιβάλλοντος  του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα ανά κατεύθυνση όπως καταγράφονται ακολούθως:

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε

α/α Κατεύθυνση

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (πρώην ΑΤΕΙΘ)

Κατεύθυνση

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (πρώην ΑΤΕΙΘ)

ECTS
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
A.5 Πληροφορική Πληροφορική 4
Α.6 Οικολογία Οικολογία 5
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
B.3 Βιολογία Βιολογία 5
B.4 Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω Υπολογιστών για Μηχανικούς Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω Υπολογιστών για Μηχανικούς 5
Β.6 Περιβαλλοντική Χημεία Περιβαλλοντική Χημεία 6
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Ε.2 Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 5
Ε.6   Συστήματα Ύδρευσης και Επεξεργασία Νερού 5
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΤ.4   Υδρολογία 5
ΣΤ.5   Συστήματα Αποχέτευσης και Υπολογισμός Δικτύων 5
ΣΤ.6 Περιβαλλοντική Πληροφορική (ΟΧΙ εάν το διδάχτηκαν) Περιβαλλοντική Πληροφορική (ΟΧΙ εάν το διδάχτηκαν) 5
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Ζ.1 Έξυπνες Πόλεις (ΟΧΙ εάν το διδάχτηκαν) Έξυπνες Πόλεις (ΟΧΙ εάν το διδάχτηκαν) 5
Ζ.2   Παράκτια Μηχανική (ΟΧΙ εάν το διδάχτηκαν) 5
Ζ.3 Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Ι Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Ι 5
Ζ.4 Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων  (ΟΧΙ εάν το διδάχτηκαν) Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 5
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Η.1 Φυσική Ωκεανογραφία Φυσική Ωκεανογραφία 5
Η.3 Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης ΙΙ Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης ΙΙ 5
Η.4 Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (ΟΧΙ εάν το διδάχτηκαν) Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (ΟΧΙ εάν το διδάχτηκαν) 5
Η.5 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 5
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
Θ.1 Υπόγεια Υδραυλική – Υδρογεωλογία Υπόγεια Υδραυλική – Υδρογεωλογία 5
Θ.2 Υδάτινα Οικοσυστήματα Υδάτινα Οικοσυστήματα 5
Θ.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙI   5
Επίσης θα πρέπει να επιλεγεί και ένα από τα αντιστοιχισμένα μαθήματα εφόσον δεν το διδάχθηκαν
  Διευθετήσεις Υδατορευμάτων Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων  
  Εγγειοβελτιωτικά Έργα Επιθεώρηση,  Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων  
  Υδροδυναμικά Έργα –Φράγματα Υδροδυναμικά Έργα –Φράγματα  

 

 

Συνοψίζοντας, οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ για να πάρουν πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς για μεν

 

Α) την Κατεύθυνση των Μηχανικών Υποδομών σε 13 νέα και μέχρι 4 μαθήματα καθώς και 1 από αντιστοιχισμένα μαθήματα εφόσον δεν τα διδάχτηκαν, σύνολο από 13 ως 18 μαθήματα και για δε

 

Β) την Κατεύθυνση των Δομοστατικών Μηχανικών σε 16 νέα και μέχρι 4 μαθήματα καθώς και 1 από αντιστοιχισμένα μαθήματα εφόσον δεν τα διδάχτηκαν, σύνολο από 16 ως 21 μαθήματα.