Έντυπα Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ενημερωτικό Έντυπο Φοιτητή-Εργοδότη ΕΣΠΑ_2018

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητών

Βεβαίωση Εργοδότη για απασχόληση φοιτητή_ΧΕ_2018