Φοιτητικά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

(Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β’)

Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής:
  • Φοιτητές Τ.Ε.Ι.Θ. καθίστανται όσοι εγγράφονται σ’ αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 1, παρ.1).
  • Κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεούται σε ανανέωση της εγγραφής του, η οποία γίνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Εάν η ανανέωση δε γίνει για δύο συνεχόμενα ή για τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα, ο φοιτητής χάνει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος και της Σχολής (άρθρο 2, παρ. 1 και 2).
  • Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι.Θ. οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα.
  • Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά (μαθήματα υποδομής και βασικά μαθήματα της ειδικότητας), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (μαθήματα ειδικότητας, που επιλέγονται από τους φοιτητές από πίνακα περισσότερων μαθημάτων) και προαιρετικά (μαθήματα γενικής μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά) (άρθρο 4, παρ1).
  • Η εκπαιδευτική διδασκαλία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία, σεμινάρια, φροντιστηριακές, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, ανάθεση εκπόνησης εργασιών (ατομικά ή ομαδικά), εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές (άρθρο 6, παρ.1).